Barber Courses

คอร์สออนไลน์สำหรับบาร์เบอร์

THB800

คอร์สออนไลน์สอนตัดผมทรง Side Part

เรียนรู้หลัก Anatomy ของทรง, การขึ้นกรอบทรง, การทำงานด้านล่างและบน, การเซ็ททรงผม

THB800

คอร์สออนไลน์สอนตัดผมทรง Fade Hairstyle

เรียนรู้หลักการทำงาน Fade, หลัก Anatomy, การขึ้นกรอบทรง Hairline และ Baseline, การเก็บงาน

THB800

คอร์สออนไลน์สอนตัดผมทรง Comma

เรียนรู้หลัก Anatomy ของทรง, การขึ้นกรอบทรง, การทำงานด้านล่างและบน, การยกผมเซ็ททรง

THB800
Featured Picture for Side Part Pompadour

คอร์สออนไลน์สอนตัดผมทรง Side Part Pompadour

เรียนรู้หลัก Anatomy ของทรง, การขึ้นกรอบทรง, การทำงานด้านล่างและบน, การยกผมเซ็ททรง

THB800
Featured Picture for Mullet Hairstyle

คอร์สออนไลน์สอนตัดผมทรง Mullet

เรียนรู้หลัก Anatomy, การขึ้นกรอบทรง, การทำงานด้านต่างๆของทรง, งานซอยผมด้านบน, การเซ็ททรงผม

THB800
Featured Picture for Crop Hairstyle

คอร์สออนไลน์สอนตัดผมทรง Crop

เรียนรู้หลัก Anatomy ของทรง Crop, การขึ้นกรอบทรง, วิธีการเก็บรายละเอียดงานและการเซ็ททรง Crop

THB800
Featured Picture for Two Block Hairstyle

คอร์สออนไลน์สอนตัดผมทรง Two Block

เรียนรู้หลัก Anatomy, การขึ้นกรอบทรง Two Block, การเก็บรายละเอียดงานและการเซ็ททรง

Shopping Cart
Scroll to Top